הנפקה פרטית של 833,333 מניות + אופציות ליו”ר הדירקטוריון, לבעל עניין ולמשקיע שאינו בעל עניין