הוספת 6 ניצעים להנפקה פרטית של מניות+אופציות ליו”ר, לבעל עניין ולמשקיע