דף הבית
>
תנאי השימוש באתר

תנאי השימוש באתר

 1. מבוא
  • אתר אינטרנט זה (להלן: "האתר") של חברת יוניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ (להלן: "יוניבו") נועד לספק מידע אודות החברה ופועלותיה, מוצריה השונים, בתי המרקחת בהם ניתן לרכושם, וכן יצירת קשר עם מומחים להתייעצות בנושאי קנאביס. בנוסף, במסגרת האתר והשירותים יוצג תוכן בתחום הקנאביס, כתבות, עדכונים והדרכות מסוגים שונים בעולם תוכן זה (להלן: "המוצרים" או "השירותים"). האתר אף עשוי להפנות לאתרים אחרים של החברה או מי מטעמה בהם ניתן להירשם למועדון לקוחות ו/או לרכוש מוצרי קנאביס בהתאם לתנאים באתרים אלה והחוק.
  • כל אדם העושה שימוש באתר (להלן: "המשתמש") מתבקש לקרוא בעיון ובקפידה תנאי שימוש אלה, שכן, הם מהווים הסכם משפטי מחייב, על כל הכרוך ומשתמע מכך, בין יוניבו ובין המשתמשים באתר או בשירותיו. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש לגמרי, הוא מתבקש להפסיק את השימוש באתר לאלתר.

שימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש לתנאי השימוש, ללא מגבלה ו/או תנאי, וכן הצהרה מטעמו לפיה למשתמש ו/או למי מטעמו לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד יוניבו ו/או מי מבעלי האתר ו/או עובדיו בכל הקשור לאתר.

 • יוניבו רשאית, בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או להחליף ו/או לבטל כל הוראה מהוראות תנאי השימוש וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. למען הסר ספק, ככל תנאי השימוש המעודכנים יחולו על המשתמש מרגע עדכונם.
 1. השימוש באתר ומגבלותיו
  • המשתמש מצהיר, כל מידע שימסור באתר הוא נכון, אמין ומדויק וכי הוא מוסר את המידע באופן חוקי לחלוטין, בשמו ועבור עצמו בלבד ו/או הוסמך כדין למסור מידע זה עבור אחר, ובכל מקרה יהא המשתמש אחראי באופן בלעדי למסירת המידע.
 2. היעדר מצגים והגבלת אחריות
  • יוניבו עושה מאמצים מסחריים מקובלים על מנת לוודא שהמידע המופיע באתר יהא מדויק ומעודכן.על אף האמור לעיל, כל המידע המוצג באתר, לרבות כתבות, קישורים, הסברים, תיאורים מוצרים, תיאור מאפייני מוצרים, דברי אנשי מקצוע או מומחים בתחום, פרטי בתי המרקחת בהם ניתן לרכוש את מוצרי החברה וכיו"ב – כל אלה מוצגים מובאים כמידע אינפורמטיבי כללי בלבד.
  • התכנים המפורסמים באתר נועדו לספק למשתמש מידע כללי בלבד ואין הם מהווים בשום אופן ייעוץ רפואי, המלצה, אבחון, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם רופא ו/או גורם מוסמך אחר. יובהר, כי יש לראות במידע המפורסם באתר כמידע חלקי בלבד ואין לראות בו הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילות של המוצרים המוצגים בו. כמו כן, אין להסתמך על תיאור או מראהו החזותי של אף מוצר באתר, אשר מובאים מטעמי נוחות בלבד.
  • בטרם שימוש במוצר שהוצג באתר יש להיוועץ עם רופא ו/או רוקח, לרבות באשר לשילובו עם תכשירים רפואיים אותם נוטל המשתמש. למען הסר ספק, ככל שהמשתמש נוטל תרופת מרשם ו/או סובל ו/או קיים חשש כי הינו בעל בעיה רפואית כלשהי ו/או נשים בהיריון – יש להיוועץ ברופא טרם השימוש במוצר.
  • יובהר, כי השימוש באתר הינו באחריותו של המשתמש בלבד ונעשה כמות שהוא (AS IS) ועל בסיס זמינות (AS AVAILABLE), ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין תכונות האתר והתכנים, נכונות התכנים, שלמותם, עדכניותם ודיוקם, מגבלות או התאמת האתר והתכנים לצרכיך, לרבות בגין הפסקתם (זמנית או קבועה). בשום מקרה לא תחול על יוניבו ו/או על מי מטעמה ו/או על צד ג' אחר כלשהו הנזכר באתר, אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות, אך לא רק, ישירים, עקיפים, עונשיים, מיוחדים או תוצאתיים, לרבות נזקים הנובעים מאובדן רווחים, מאובדן נתונים, אובדן מסמכים, שחזור קבצים, הפרעה למהלך העסקים וכיוצ"ב) בקשר עם ו/או כתוצאה מכניסה לאתר, שימוש בו, מאי יכולת להיכנס ו/או להשתמש באתר או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב (לרבות וירוסים) במהלך השימוש באתר ו/או כתוצאה מהסתמכות על המוצרים ו/או התכנים הכלולים באתר ו/או כל חלק ממנו, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת.
  • האתר עשוי לכלול קישורים או לאפשר גישה לאתרים, אפליקציות, תוכנות ופלטפורמות שונות של צדדים שלישיים ("מוצרי צד שלישי"). כל התקשרות או שימוש במוצרי צד שלישי נעשית על אחריותך ולפי בחירתך. אנו איננו אחראים לכך וממליצים לך לעיין בתנאים של מוצרי צד שלישי אלה ולוודא בטרם תתקשר עמם או תשתמש בהם.
 3. חסימת משתמש
  • יוניבו רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום ו/או לבטל גישת משתמשים לאתר, ובין היתר, בקרות אחד מהמקרים הבאים:
   • המשתמש ביצע מעשה או מחדל בלתי חוקי ו/או הפר תנאי מתנאי השימוש;
   • המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ביוניבו ו/או במי מטעמו ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בכל צד שלישי;
   • המשתמש מסר בעת ההרשמה לאתר ו/או לאחר מכן, פרטים שגויים ו/או מטעים;
   • במקרה ונפלה טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו.
 1. פרטיות ואבטחת מידע
  • פרטיותם של המשתמשים באתר חשובה לנו. השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות שלנו, בה תוכל למצוא פירוט על השימוש במידע אישי במסגרת האתר ועל זכויותיך בנושאי פרטיות. הנך מתבקש לעיין בה. השימוש באתר מהווה הסכמה למדיניות זו.
 2. זכויות קניין רוחני באתר
  • כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות, אך לא רק, סימני מסחר, שמות מסחריים, זכויות יוצרים, פטנטים, מדגמים, זכויות הפצה, זכויות מוסריות, זכויות בפרסום ושיווק, קודים, עיצוב האתר, הצגת התכנים ותוכנם, טקסטים, תמונות, זכויות במידע, בארכיב, וכל קניין רוחני אחר המצוי באתר ו/או הנובע ממנו ו/או המתייחס אליו, שייכים במלואם, ללא הגבלה ובאופן בלעדי ליוניבו ו/או לצדדים שלישיים אשר הסמיכו את יוניבו לעשות בהם שימוש.
  • למען הסר ספק, אין בעשיית שימוש באתר בכדי להעניק למשתמש זכות כלשהי בקניין הרוחני של יוניבו. אין למכור ו/או להשכיר ו/או להעתיק ו/או לשכפל ו/או להעביר ו/או להציג בפומבי ו/או להפיץ ו/או לעבד ו/או לשנות ו/או לתרגם ו/או לנצל למטרה מסחרית כלשהי, באופן ישיר ו/או עקיף ו/או לעשות שימוש כלשהו בתוכן ו/או בסימני המסחר המוצגים באתר, אלא בקבלת הסכמת יוניבו, מראש ובכתב ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של יוניבו.
  • אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם או תפקודם או מחסירים מהם תכונות או מידע כלשהם.
  • יובהר, כי ציון שם, סימן מסחר ו/או מוצר של צד שלישי אחר, מופיע אך ורק כשירות למשתמש ואינו מהווה פרסומת ו/או המלצה כלשהי לגביהם.
 3. דין וסמכות שיפוט

הדין החל על כל מחלוקת בעניין האתר ו/או תנאי השימוש הינו הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית בעניינים אלו תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב, ישראל.

 1. יצירת קשר
  • בכל שאלה לגבי המוצרים המוצעים באתר, ניתן לפנות לשירות הלקוחות יוניבו בטל': בימים א-ה בין השעות 09:00-17:00 בטלפון 03-7752626, או במייל sales@univopharma.com.
 2. כללי
  • שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על-ידי יוניבו ו/או האתר לא ייחשבו כוויתור על זכויותיהם על-פי כל דין.
  • כותרות תנאי השימוש נוסחו לצרכי נוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצורך פרשנות.
  • תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם מתייחסים לשני המינים.